Thu nhập
VND:
USD:
Tỉ giá: 1 USD = VND
Bảo hiểm
Đóng bảo hiểm:trên lương chính thức
khác VND
Lương tối thiểu: VND
Xã hội: %
Y tế: %
Thất nghiệp: %
Vùng:
I
II
III
IV
Giảm trừ gia cảnh
Cá nhân: VND
Phụ thuộc: VND
Số người phụ thuộc:
GROSS : 0 (VND) ≈ 0 (USD)
NET : 0 (VND) ≈ 0 (USD)
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (8%) 0
Bảo hiểm y tế (1.5%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 0
Thu nhập trước thuế 0
Giảm trừ gia cảnh bản thân 0
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Thu nhập chịu thuế 0
Thuế thu nhập cá nhân(*) 0
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
0
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% 0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% 0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% 0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% 0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% 0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% 0
Trên 80 triệu VND 35% 0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 0
Tổng cộng 0