Hướng dẫn: Vui lòng check vào nội dung mà doanh nghiệp bạn đang thực hiện. Sau đó KIỂM TRA KẾT QUẢ để đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

Lệ phí Môn bài

 
 

Thuế giá trị gia tăng

 
 
 
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 
 
 
 
 

Thuế thu nhập cá nhân

 
 
 
 
 

Thuế nhà thầu

 
 

Transfer pricing (Chuyển giá)

 
 

Sổ sách kế toán

 
 
 
 
 
 

Báo cáo tài chính

 
 

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu nàylà thông tin hướng dẫn dựa trên các quy tắc pháp lý chung. Sự thật cụ thể có thể và thường làm thay đổi mạnh mẽ kết quả pháp lý. Bạn có thể sử dụng để tham khảo và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với hoàn cảnh của bạn.

LÀM LẠI BÀI TEST

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp của bạn,
sau đó thực hiện theo hướng dẫn để đánh giá rủi ro